PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Muzikengel kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u zelf een contactformulier invult of omdat u een bestelling plaatst via de website muzikengel.nl

Muzikengel kan de volgende gegevens verzamelen:

- Uw voor – en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mail adres

- Uw IP adres 

 

WAAROM MUZIKENGEL UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Muzikengel verwerkt uw gegevens om bestellingen per post te kunnen versturen en om u op de hoogte te houden omtrent bestellingen en via de nieuwsbrief.

 

HOE LANG MUZIKENGEL UW GEGEVENS BEWAART

Muzikengel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Muzikengel verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor verzending van bestellingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Muzikengel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Muzikengel gebruikt die gegevens om de werking van de website te verbeteren. De gegevens zijn volledig anoniem.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Richt uw verzoek aan muzikengel@live.nl  Muzikengel zal z.s.m. reageren, in ieder geval binnen 4 weken.

 

BEVEILIGEN

Muzikengel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen.

 

PRIVACY DECLARATION 

 

PERSONAL DATA IS PROCESSED 

Muzikengel can process personal data about you because you fill in a contact form yourself or because you place an order  via the website muzikengel.nl 

Muzikengel can collect the following data: 

- Your first and last name 

- Your address details 

- Your phone number 

- Your email address 

- Your IP address 

 

WHY MUZIKENGEL NEEDS YOUR DATA 

Muzikengel processes your data to send orders by mail and to keep you informed about orders and via the newsletter. 

 

HOW LONG MUZIKENGEL STORES YOUR DATA 

Muzikengel does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. 

 

SHARE WITH OTHERS 

Muzikengel will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the sending of orders or to comply with a legal obligation. 

 

MAPPING WEBSITE VISIT 

General visitor data is kept on the Muzikengel website. Muzikengel uses this information to improve the functioning of the website. The data is completely anonymous. 

 

SEE, CUSTOMIZE OR REMOVE DATA 

You have the right to view, correct or delete your personal data. Address your request to muzikengel@live.nl Muzikengel will respond a.s.a.p. at least within 4 weeks. 

 

TO SECURE 

Muzikengel takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse.